Статут ГО «Німецько-український форум»

= Нова редакція статуту, затверджена 01.10.2013 року у Берліні на зборах членів організації =

 • 1 Назва організації, юридична адреса і фінансовий рік
 1. Організації присвоєно назву ГО «Німецько-український форум».
 2. Юридична адреса організації знаходиться в Берліні.
 3. Фінансовий рік співпадає з календарним роком.
 • 2 Мета об’єднання
 1. Метою об’єднання є сприяння розумінню в Німеччині подій, які відбуваються в Україні, а також розумінню в Україні подій, які відбуваються в Німеччині, і здійснення в такий спосіб внеску у розбудову гарних відносин між Німеччиною і Україною.
 2. Об’єднання прагне досягти цієї мети за допомогою усіх засобів, які на його думку є прийнятними.
 3. Зокрема, метою об’єднання є:
  • Налагодження контактів між представниками економічної, політичної, культурної і наукової сфер, а також між представниками засобів масової інформації з метою обміну думками;
  • сприяння приватним зустрічам між німцями і українцями в економічних, політичних і культурних центрах вищезазначених країн, а також обміну науковими ідеями;
  • здійснення відповідної публіцистичної діяльності;
  • шляхом проведення навчальних груп, конференцій, семінарів, робочих груп або подібних заходів посилювати взаєморозуміння між країнами, а також підтримувати зв’язки і сприяти співпраці між колишніми учасниками таких заходів;
  • дружня співпраця з особами і установами, які мають подібні прагнення і виконують завдання, виконання яких у кожному окремому випадку вимагає така співпраця.
 • 3 Користь для суспільства
 1. Об’єднання безпосередньо переслідує виключно некомерційні цілі у значенні розділу «Цілі, на які поширюються податкові пільги» Податкового кодексу.
 2. Об’єднання здійснює безкорисну діяльність; отримання прибутків не є основною метою даного об’єднання.
 3. Кошти об’єднання можуть витрачатися лише на цілі, встановлені його статутом. Члени об’єднання не отримують жодних виплат за рахунок коштів об’єднання.
 4. Жодна особа не повинна отримувати користі від видатків, які не відповідають цілям об’єднання, або від невиправдано значних обсягів виплат.
 5. Об’єднання має право у відповідності до податкових положень формувати капітал, а також вільні резерви або резерви під конкретні цілі; під час формування резервів під конкретні цілі необхідно чітко вказати конкретні заходи, які мають проводитися в рамках визначених у статуті цілей, а також дату або часові рамки запланованого використання кожного резерву.
 • 4 Членство в об’єднанні
 1. Членство в об’єднанні набувається шляхом кооптації. Членами об’єднання можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Пропозиції щодо кооптації обговорюються і приймаються Правлінням. Такі пропозиції доводяться до відома членів об’єднання на членських зборах.
 2. Членство в об’єднанні припинається у зв’язку зі смертю члена або у зв’язку з виходом або виключенням члена з організації. Заява про вихід з об’єднання має подаватися у письмовій формі із зазначенням причин виходу. Рішення про виключення з членів об’єднання приймається на членських зборах двома третинами голосів.
 3. У випадку виходу членів з об’єднання об’єднання продовжує існувати за наявності інших членів. Члени, які залишають об’єднання, не мають жодних прав на отримання майна об’єднання. При цьому вони також не мають права вимагати розподілу майна об’єднання.
 • 5 Органи об’єднання

До органів об’єднання належать:

 • членські збори
 • Правління
 • консультативна рада
 • 6 Членські збори
 1. Членські рішення приймаються письмово або шляхом проведення членських зборів.
 2. У випадку письмового прийняття рішень Голова Правління або один з його заступників мають надати членам питання порядку денного, які було підготовлено з цією метою у письмовій формі, із вимогою протягом 10 днів з моменту отримання проголосувати за або проти окремих питань порядку денного і повернути ці питання безпосередньо Голові Правління.
 3. Членські збори скликаються шляхом надання письмового запрошення разом із порядком денним Головою Правління або у випадку його відсутності одним з його заступників не менше, ніж за три тижні до проведення таких зборів. Членські збори вважаються такими, які мають кворум, незалежно від кількості присутніх членів. На членських зборах головує Голова Правління, а у випадку його відсутності один з його заступників.
 4. До завдань членських зборів належать:
  • а) вибори членів Правління, звільнення членів Правління, а також призначення членів консультативної ради;
  • б) погодження річної звітності
  • в) виключення членів з об’єднання
  • г) внесення змін до статуту
  • ґ) розпуск об’єднання.
 5. Рішення щодо пунктів в), г) та ґ) приймаються двома третинами голосів. Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів.
 6. За результатами членських зборів складається підсумковий протокол засідання. Протокол підписується одним з секретарів засідання, якого було обрано на зборах, а також головою зборів.
 • 7 Правління
 1. Правління складається з Голови Правління, двох заступників Голови, головного розпорядника коштів та трьох інших членів. У судових та несудових справах об’єднання представляють два члени Правління, з яких один має бути Головою Правління або його заступником (слово «правління» використовується в розумінні, наведеному у § 26 Цивільного кодексу).
 2. До повноважень Правління належать усі питання, пов’язані з роботою об’єднання, за винятком питань, які статутом було віднесено до компетенції іншого органу об’єднання. Зокрема до завдань Правління належить:
  • а) підготовка і скликання членських зборів, а також складання порядку денного;
  • б) виконання рішень членських зборів і консультативної ради;
  • в) формування кошторису, ведення бухгалтерського обліку та складання річного звіту;
  • г) прийняття рішень щодо прийняття нових членів.
 3. Виконавчий директор об’єднання веде поточні справи об’єднання; Правління може доручати йому виконання окремих завдань. Виконавчий директор виконує ці завдання самостійно; в рамках виконання завдань об’єднання він має право брати на себе зобов’язання в розмірі до 3 000 євро.
 4. Правління обирається членськими зборами на трирічний термін.
 5. Правління приймає рішення на засіданнях, які скликаються Головою Правління, а у випадку його відсутності одним з його заступників; при цьому порядок денний має бути оголошеним заздалегідь. Засідання Правління мають скликатися принаймні за один тиждень до проведення таких засідань. Засідання мають кворум за присутності не менше, ніж половини членів Правління. Рішення приймаються більшістю наданих голосів; у випадку рівного розподілу голосів вирішальну силу має голос Голови Правління, а у випадку його відсутності його заступника. Правління може приймати рішення у письмовій формі. З цією метою членам Правління (зазвичай електронною поштою) надсилається конкретне питання, щодо якого треба прийняти рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо принаймні половина членів Правління прийняла таке рішення у письмовій формі.
 6. Правління виконує свої обов’язки до проведення нових виборів. Нові вибори мають відбутися протягом чотирьох місяців з моменту завершення повноважень старого Правління.
 7. Після проведення виборів Правління приймає рішення щодо розподілу обов’язків, а також призначає нового виконавчого директора.
 8. Існує можливість створення розширеного Правління. Загальна кількість членів Правління не може перевершувати 12 осіб. При цбому пункти 1 і 6 цього розділу залишаються чинними.
 • 8 Консультативна рада

До складу консультативної ради може входити не більше 20 членів об’єднання. Консультативна рада надає консультації Правлінню, а також консультації щодо складання робочого плану та кошторису, і має збиратися принаймні раз на рік.

 • 9 Об’єднання, які можуть утворюватися в середині об’єднання
 1. Об’єднання має право створювати комітети або робочі групи.
 2. Комітети / робочі групи є внутрішніми об’єднаннями, створеними з метою виконання і поширення в межах своїх повноважень конкретних цілей і завдань, прописаних у статуті (зокрема у сфері політики, економіки, засобів масової інформації та науки), а також надавати підтримку особливим прагненням членів груп, які вони представляють.
 3. Рішення про створення комітету або робочої групи приймається Правлінням об’єднання.
 • 10 Фінанси об’єднання
 1. Фінансові кошти об’єднання використовуються з дотриманням принципів ефективного і ощадливого використання.
 2. Видатки об’єднання мають дорівнювати його надходженням. Під час прийняття рішень, які призводять до видатків, Правління зобов’язано потурбуватися про покриття таких видатків.
 3. На початку кожного фінансового року складається кошторис на поточний рік, який після обговорення на правлінні надається консультативній раді для ознайомлення.
 4. Фінансування об’єднання здійснюється з усіх джерел надходжень, особливо за рахунок:
  • а) членських внесків;
  • б) пожертвувань на загальні цілі, які прописані у статуті;
  • в) пожертвувань на конкретні цілі, які прописані у статуті (цільові пожертвування);
  • г) переданого в дарунок або відписаного майна та спадщини;
  • ґ) доходів від власності.
 5. Члени об’єднання зобов’язані сплачувати щорічні членські внески. Розмір членських внесків, а також порядок сплати членських внесків визначається Правлінням.
 • 11 Надання звітності
 1. Об’єднання зобов’язано вести облік своїх надходжень, видатків і майна.
 2. На кінець кожного фінансового року об’єднання зобов’язано скласти річну фінансову звітність (звіт про надходження, видатки і майно), а також підготувати річний звіт за рік, що минає.
 3. Під час ведення обліку і складання фінансової звітності об’єднання має дотримуватися встановлених правил ведення бухгалтерського обліку. Річний звіт має базуватися на принципах достовірної звітності. Під час складання звітності має враховуватися мета об’єднання.
 4. Фінансова звітність має складатися у строки, які передбачені належним порядком складання звітності.
 5. Фінансова звітність має перевірятися аудитором або аудиторською фірмою.
 6. Річний звіт Правління і фінансова звітність разом із аудиторським висновком мають надаватися членам об’єднання на членських зборах з метою ознайомлення або з мето прийняття рішення.
 • 12 Ліквідація об’єднання
 1. Майно, яке залишилося після виконання об’єднанням усіх зобов’язань у випадку його ліквідації і втрати корисності для суспільства, має бути переданим донорській організації, яка сприяє розвитку науки в Німеччині, і бути використаним цією організацією виключно у некомерційних цілях.
 2. Якщо зазначена донорська організація припинить своє існування або якщо ця організація не буде мати статусу некомерційної організації на момент ліквідації об’єднання, рішення щодо використання майна можуть виконуватися лише після надання погодження відповідним податковим органом.